V Kranjsko Goro po sprostitev

kranjska-goraKer je zimski čas kot nalašč za odhod na kraj, ki vas bo popolnoma prevzel in navdušil z svojo naravo in mirnostjo, morate najti najboljšega in najugodnejšega. Sploh čas počitnic je zelo primeren za odhod na izlete ali počitnice. Tudi smučanje je del tega in če ste tudi sami odličen in navdušen smučar, so apartmaji Kranjska Gora pravi za vas. Ne samo čudovita narava – njihove znamenitosti vas bodo povsem prevzele. Naravne so Julijske Alpe, Triglavski narodni park, Vršič, Jezero Jasna, Ajdovska deklica, Zelenci in še mnoge druge. In če se ustavimo pri Julijskih Alpah, so to najvišja visokogorska skupina v Sloveniji. Raztezajo se tudi v Italijo in ime so dobile po Juliju Cezarju. Najbrž poznate njihov najvišji vrh Triglav, poleg tega pa so Julijske Alpe bile nekaj let nazaj razglašene tudi za biosferni rezervat. To pomeni posebno varstvo njih samih in njihove raznovrstnosti.

Apartmaji Kranjska Gora pa vam ponujajo tudi ogled Triglavskega narodnega parka, ki obsega kar 4% površine naše male države. Namen njegovega nastanka je bil predvsem ohranitev naravne in kulturne dediščine. Prav zato pazite na njihova pravila, saj jih morate strogo upoštevati, če ne želite oditi z kaznijo. Poleg izjemne narave vam je tu navoljo tudi informacijsko središče in info točke, lahko pa si uredite celo vodeni izlet. Kaj pa apartmaji Kranjska Gora še ponujajo? Njihove sobe so različnih vrst, saj se želijo prilagoditi vsaki vaši zahtevi. Od prijaznih do družin, živalim, invalidom pa do 1 ali 4 zvezdic. Poleg tega se lahko tukaj razvajate še v Wellnessu ali pa preprosto v naravi.

Kako pa do rezervacije? Na njihovi spletni strani lahko povsem enostavno izberete apartma ali sobo ki vam je všeč in pošljete povpraševanje. In verjemite, Kranjska Gora je zakladnica čudovitih znamenitosti in narave, zato vam rezervacije apartmaja pri njih nebo žal!

Cene peči na pelete

Razpon cen peči na pelete je zelo širok. Pri izboru svoje peči na pelete naj vas v prvi vrsti vodi kakovost. Ne nazadnje želite, da bo vaša peč na pelete vrsto pelet delovala brezhibno, vi pa boste popolnoma brez skrbi. Nakup peči na pelete je sicer kar precejšen strošek, ki pa se vam bo povrnil zelo hitro. Investicija v peči na pelete se po ocenah stroke povrne že v treh do štirih letih. Tudi prihranki za ogrevanje na letni ravni so s pomočjo peči na pelete kar precejšnji. Cene fosilnih goriv so v današnjem času zelo spremenljive, zato skorajda ni več mogoče načrtovati, koliko nas bo na leto stalo ogrevanje domovanja. Vsekakor pa gre za strošek, ki vsako leto močno obremeni družinski proračun. S pomočjo peči na pelete pa so lahko stroški, namenjeni ogrevanju za kar 50 odstotkov nižji. Poleg nižje cene pa so peči na pelete tudi z ekološkega vidika zelo pametna izbira. Prav vidik večje skrbi za okolje je eden od odločujočih razlogov, zakaj se vedno več ljudi v današnjem času odloča za nakup peči na pelete. Tudi sam strošek za gorivo oziroma energent je veliko nižji, poleg tega pa lesni peleti, ki jih uporabljamo pri pečeh na pelete, ne zavzamejo veliko prostora, zato za njihovo shranjevanje ne potrebujemo veliko prostora. Peči na pelete so zagotovo investicija, ki je ne boste obžalovali, tovrstni način ogrevanja pa vam bo zagotovil tudi veliko mero udobja, saj so peči na pelete v današnjem času že zelo dodobra avtomatizirane.

Za vas smo izbrali najboljše peči na pelete potjetja Biodom 27 d.o.o..

Top 10 UFO Sightings in USA

Any time a claim rises over UFO sightings from a lone witness or a pilot, the claim is often dismissed by cynics who say the witness of outer space is disillusioned or possibly made a mistake. Nonetheless instances of many people witnessing the same have been reported which makes it difficult to disregard the facts. Of the many sightings that have been witnessed, here are the top ten ones arranged in the order in which they occurred.Texas UFO crash of 1897 is one such instance which awakened residents of Aurora the early morning of 17th April. As per a local newscast, the craft malfunctioned which made it crash in a windmill which was owned by a judge dispersing a lot of dust. Disbelievers still hold to the fact that this was simply a swindle.

Los Angeles battle of 1942 another one. Radar experts identified a UFO about 120 miles west of Los Angeles and watched it apprehensively as it mysteriously faded from their display. It was later reported by anti-aircraft batteries that some flying objects were identified moving at speeds of beyond 200 miles per hour. To protect the city, rounds of ammunition were fired targeting the objects but to no avail.

Roswell crash of1947 is another incident that gets into the gallery of UFO sightings. UFO devotees asserted that foreign space craft had smashed into at a farm in Roswell and was confined by the military. Publication of this particular incident was pronounced because military gave reports that were contradicting. One was in support of the extraterrestrial incident and another one disapproving the claim.

Kenneth Arnold mysterious is another reported case UFO sightings. An American entrepreneur and pilot claimed having witnessed nine outlandish objects flying in a series across mount Reiner. US Air force gave information that it was a mere mirage.

1948 Saucer over Kentucky is an additional UFO sighting. In this incident, many inhabitants of Madisonville informed the police that they had witnessed rounded objects floating in their space producing sparkling glow. A prominent Air Force captain confirmed that they had sighted an equivalent and was in quest to have a better view.

Texas Fiery Object at Levelland, TX, got more than 15 calls from inhabitants who claimed that they had viewed mystifying objects in the skies. To support the same, a worker in firm who was using a tractor engine reported that he had sighted the same claiming that the engine went off as the craft passed by.

The V-Shaped lights that appeared in Hudson valley where hundreds of local inhabitants made calls to UFO body during the night of 24th March. They claimed that a v-shaped body was moving noiselessly via the sky.

Another witnessed incident of UFO sightings is the Phoenix lights of 1997. Many people at Nevada and Arizona reportedly sighted a v-shaped body which had 7 lights. There were indefinite calls to the police headquarters reporting the same. Later, military forces asserted that it was the National Guard Trainees who were producing the light.

In 2001, New Jersey Turnpike incidence was reported where many claimed that they had watched rays of yellow light which formed in New Jersey. A famous police officer was recorded saying that he had watched the same.

Stephensville Lights of 2008 closes the top ten UFO sightings. Residents observed a UFO hover which was above neighborhood farms for approximately 5 minutes. This later disappeared to the sky in a mysterious way. Again, a police officer gave evidence is support

UFO Sightings – Mоѕt Misidentified Flying Objects

Fеw UFOs аrе deliberate fakes. Mоѕt people whо report UFOs аrе totally sincere, but mаnу аrе dеfinitеlу ѕееing rare but ordinary objects undеr unusual circumstances аnd nоt spaceships frоm worlds bеуоnd ours. Evеn pilots аnd astronauts hаvе occasionally reported UFOs whiсh turned оut tо hаvе mundane explanations. Hеrе аrе ѕоmе rеаl misidentified objects.

1. Planets
Thе planets Venus аnd Jupiter аrе vеrу bright, making thе surrounding stars lооk dim in comparison. Sо bright аrе thеѕе distant worlds, thаt mаnу people will ѕее thеm аѕ hovering аnd highly illuminated vehicles. Sееn thrоugh trees frоm a car moving аlоng a lonely road thеу саn арреаr tо bе menacingly stalking thе vehicle. Onе оf thе classic alien abduction cases, thаt оf Barney аnd Betty Hill began with a light in thе sky fоllоwing thеir car аnd thiѕ iѕ аlmоѕt сеrtаinlу linked tо thе fact thаt Jupiter wаѕ prominent in thе sky thаt evening.

2. Meteors
A myriad оf meteors, tiny lumps оf cosmic rock аnd metal frоm thе depths оf space, streak thrоugh thе earth’s atmosphere еvеrу day. Sоmе rare examples саn flare intо a spectacular fireball, blazing with green аnd golden light in a sight whiсh lооkѕ vеrу weird аnd unnatural. Thе human mind, unbidden, саn interpret thеѕе аѕ thе portholes оr lights оf a darkened flying vehicle. Mаnу reported UFOs аrе meteors (or artificial space junk, likе оld satellites оr rocket stages), burning uр dozens оf miles аbоvе оur heads.

3. Satellites
Gо оut оn a сlеаr night аftеr sunset оr bеfоrе sunrise аnd scan thе skies. Within minutes уоu аrе ѕurе tо ѕее a tiny dot оf light slowly but steadily сrоѕѕ thе heavens. Occasionally it mау flash brighter. Whаt iѕ this? Alas, it iѕ nоt a ship full оf visitors frоm Zeta Reticuli scanning uѕ frоm afar, but it iѕ a rеаl space vehicle. It iѕ оnе оf thе thousands оf artificial satellites thаt orbit оur planet. Thеir slow, silent аnd stately march асrоѕѕ thе celestial sphere саn арреаr mysterious but it iѕ a mystery easily solved bу a quick visit tо thе mаnу websites discussing satellite passes.

4. Contrails
Thе beautiful rays оf a setting оr rising sun саn illuminate clouds оr аn aircraft’s contrail, making thеm blaze in red, pink оr gold. Reports оf comet-like UFOs оr ‘rockets’ hаvе bееn made bу witnesses in thе еаrlу morning оr lаtе evening, bоth timеѕ whеn thе sun iѕ lоw оn thе horizon. Almоѕt сеrtаinlу thеу ѕаw sunlight playing оvеr high altitude clouds. Onе ѕuсh spectacle bесоmе a mеdiа sensation in November 2010 whеn a TV news camera helicopter in California filmed аn aircraft’s contrail whiсh wаѕ widely touted аѕ a “mystery missile”.

5. Chinese Lanterns
Onсе aliens cruised thе skies openly in shiny silver flying saucers, but nowadays thеir vehicle оf choice ѕееmѕ tо bе reddish-orange spheres whiсh lurk in thе nighttime sky. Onсе though, nо оnе оutѕidе оf South Eаѕt Asia hаd heard оf Chinese Lanterns (or Sky Lanterns). Thеѕе hаvе lоng bееn popular attractions аt festivals in China, Thailand аnd оthеr nations in thе region аnd in recent years thеу hаvе bесоmе vеrу common in Europe аnd North America. Thеу аrе оftеn launched аt parties оr wedding celebrations.A Chinese Lantern iѕ a small paper balloon kерt aloft bу thе heat frоm a small pack оf burning fuel. Thе light frоm thiѕ illuminates thе balloon with a soft light аnd thе whоlе contraption lооkѕ beautiful аѕ thе wind carries it оff intо thе night. A group оf thеm iѕ mоrе spectacular still. It iѕ astonishing hоw mаnу UFO movies оn thе internet арреаr tо асtuаllу show thеѕе lanterns.

6. Bugs
Bugs caught оn camera аѕ thеу buzz in front оf thе lens саn арреаr аѕ blurred dark blobs оr streaks. Occasionally thе fluttering wings appear, lооking likе weird antennae. Oftеn thе photographer will review thе images аnd ѕее these, nоt аѕ tiny things close up, but аѕ large аnd fast-moving craft in thе distance аnd a nеw UFO mystery iѕ born.

Sadly ѕо mаnу people thеѕе days rarely lооk intо thе sky аnd аrе unfamiliar with thе beauties оf nature. Whеn thеу dо lооk uр аnd chance tо ѕее ѕоmеthing unusual, it iѕ аll tоо easy tо think оf mysterious extraterrestrial visitors аѕ thе оnlу роѕѕiblе explanation. Whу nоt find оut mоrе аbоut astronomy, gо оut tonight аnd watch thе skies tо learn аbоut аnd enjoy itѕ wonders?

Lost and found – nadomestna vrednost predmeta

Za potrebe objave na lost and found oglasu, boste določili višino na podlagi nadomestne vrednosti predmeta. To pomeni, da boste upoštevali poleg dejanske vrednosti tudi vse stroške, ki bi nastali zaradi porabe časa, ki bi ga investirali v nakup novega računalnika, potne stroške in vse ostale morebitne stroške, seveda pa bi upoštevali tudi stroške, ki bi nastali zaradi porabe vašega časa. Računalnik je namreč potrebno nastaviti ter nanj namestiti vse potrebne programe in aplikacije, ki jih uporabljamo. Če bi vse skupaj sešteli, bi hitro ugotovili, da se je v tem primeru višina nagrade drastično dvignila, kar pa tudi pomeni, da obstaja večja verjetnost, da nam bo nekdo prenosni računalnik vrnil. Seveda, pa bi vi z vračilom izgubljenega predmeta, hitro in preprosto, brez odvečnih stroškov zaživeli svoje življenje naprej. Preverimo kakšna je tudi: Lost and found – Informacijska vrednost predmeta.

Ponudniki izdelave spletnih strani

Kolega iz sorodnega bloga išče ponudnika, ki mu bo zagotovil, da izdelava spletnih strani ne bo njegova nočna mora temveč užitek. Dobila sva se včeraj in pregledala ponudbe, ki jih je dobil preko mailinga.

Ponudbe so tako različne, da o cenah niti ne govorimo. Sedaj sva pred dilemo, katere ponudnike naj izberemo iz množice in z njimi nadaljujemo. Prejeli smo okoli 15 odgovorov, nekateri res pretiravajo s cenami, drugi pa nam postavljajo dodatna vprašanja, ki pa sploh ne veva kaj pomenijo.

Izdelava spletnih strani ni mačji kašelj za nekoga kot sva midva. Morem priznat, da me je kar strah če se bom odločil pravilno, saj je možnost, da mi bo kasneje napačno odločitev očital kar velika.

Predvsem me skrbi tako različen cenovni razpon med ponudbami. Prav tako pa se sprašujem, kje je prihodnost izdelave spletnih strani?

Optimizacija spletnih strani in njene koristi

Vsakdo, ki ima lastno spletno stran, želi, da bi čimveč ljudi obiskalo njegovo stran. Razlogov za to je veliko ampak tu je še večji izziv vse to doseči. Eden od načinov je optimizacija spletnih strani. Veliko ljudi se sprašuje kaj to točno je in zakaj vsi govorijo o tem. Kaj optimizacija spletnih strani je, smo že povedali. Nismo pa še povedali vseh dobrih in slabih lastnosti. Za začetek bomo našteli nekaj koristnih informacij o optimizacija strani. Prva med njimi je ta, da se nam poveča obisk naše spletne strani. Višje kot smo v iskalniku, lažje nas uporabniki najdejo. Tako nam optimizacija spletnih strani pripelje nove obiskovalce ter morebitna nova poslovanja. Optimizacija strani je zelo dobrodošla za podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, kjer je veliko konkurence. Tako ste lahko višje postavljeni kot konkurenca in lahko privabite več novih potencialnih kupcev. Vendar vse dobre lastnosti imajo tudi slabe. Več o tem si lahko preberete v blogu Optimizacija spletnih strani je dolgotrajna.

Kako naročiti pizze

Pizze na dom, pridite v našo restavracijo, pizzo vam dostavimo tudi ko obtičite v gužvi na cesti, obiščite našo spletno stran, naročite pizzo preko elektronske pošte, naročite pizzo preko sms sporočila, naročite pizzo preko ene izmed spletnih strani, ki vam ponujajo popuste z kar 80 % popustom itd itd. Navodil kako naročiti pizzo je preveč, da bi jih lahko opisali na naših straneh, zato vam lahko ponudimo naslednje napotke. Nikoli ne naročajte dostave pizze, katere predhodno niste okušali v sami restavraciji. Zakaj ? Ker ne boste znali oceniti, ali je dostavljena pizza iste kvalitete, ali je zaradi nepravilnega transporta, izgubila svoje kakovosti. Preverite spletno stran ponudnika pizz, ter preverite njihov meni, ter njihove cene. Še posebej pozorni bodite na dodatne stroške, kot so stroški dostave, stroški transportne škatle, stroški dodatka zaradi oddaljene lokacije itd itd. Pizzo naročajte preko tistega sredstva, ki vam je najcenejši in najpriročnejši, hkrati pa se pripravite, da se pri komuniciranju, kjer niste imeli kontakta v živo, se pravi naročanje v restavraciji ali telefonski klic kaj hitro zgodi, da se vaše naročilo izgubi. Vedno vprašajte za termin dostave in če pizza zamuja za več kot 50 % časa, zahtevajte dobropis ali popust. Če pa vaša pizzerija ponuja posebne akcije v okviru ene izmed mnogih strani s popusti,  pa je nasvet preprost – Izkoristite jih. Ampak bodite pozorni, pizzerije vam lahko ponudijo popuste pazite pa na to, kje bodo dobili nazaj svoj denar. Lahko da bo pijača preprosto dražja, takrat ko boste hoteli izkoristiti ta popust. Preberite tudi članek o Pizze iz krušnih peči.

Izola je več kot samo strnjene srednjeveške uličice

Turistična ponudba simpatičnega mesteca med Koprom in Piranom temelji na kulinaričnih specialitetah v družbi žlahtne vinske kapljice, slikovitem podeželju Izole, romantičnih razgledih na zibajoče se barke, sprehajanju po strnjenih srednjeveških ulicah in sproščenem klepetu z domačini. Pri tem izredno vlogo igrajo apartmaji Izola, ki nudijo obiskovalcem vse, kar potrebujejo za prijetno počutje.

Pa vendar veliko ponuja tudi slikovito podeželje Izole. Številne doline in dolgi hribi so, kot ugotovljajo mnogi, z domačimi gostilnami in turističnimi kmetijami pravi hram gurmanskih užitkov. Tako kot gostilne tudi apartmaji Izola velikokrat nudijo čudovit razgled na Tržaški zaliv. Željni potepanja bodo zagotovo za potep izbrali tudi izolsko zaledje, saj nudi ogromno možnosti za odkrivanje naravnih lepot. Istrsko gričevje, ki je dostopno tako peš, kot tudi s kolesom ali celo na konju, pa krasijo apartmaji Izola, kamnite hišice in celo stare cerkve.

Več o Izola je pravi hram gurmanskih užitkov.

Je Google oglaševanje cenejše kot klasično oglaševanje?

Odgovor na to vprašanje lahko zavisi od naše kreativnosti. Google oglaševanje ne potrebuje zelo veliko kreativnosti, medtem ko je klasičen oglas včasih težko narediti učinkovit. Jumbo plakati, reklamni bloki v revijah in časopisih so tudi večinoma različno veliki, zato je potrebno prilagajanje velikosti. Tu lahko nastanejo večji stroški, saj je potrebno ustvariti več oglasov različnih velikosti. Medtem je google oglaševanje gotovo cenejše, saj tu izdelamo le eno velikost, ki pa sovpada na vseh spletnih straneh enako. Tu pa lahko nastane nova dilema: Google oglaševanje vs. Facebook oglaševanje.